Масарикова 25, 21000 Нови Сад, Србија/Serbia   |   мејл: planinarivojvodine@gmail.com   |   тел:++381216572063

© 2000. Poprzen
& 2002.Miki

Учлањење у Савез

Основна организација (планинарско, планинарско-спортско урдужење, друштво или клуб), која је основана у складу са законом и која је регистрована, као спортска организација код Агенције за привредне регистре (не као удружење грађана), може се учланити у Планинарски савез Војводине, тако што ће поднети:

- Приступницу за учлањење, потписану од стране законског заступника организације и оверен печатом исте,
- Статут организације (који је достављен АПР),
- одлука надлежног органа организације о учлањењу (скупштине или органа управе, у зависности шта је предвиђено статутом основне организације)
- извод из записника са оснивачке скупштине,
- решење о регистрацији Агенције за привредне регистре,
- доказ о чланству у Планинарском савезу Србије,
- Евиденциони лист члана – правног лица,
- амблем (лого) организације.

Сва документа се достављају у копији, осим приступнице. Одлуку о учлање у Планинарски савез Војводине доноси Управни одбор на првој наредној седници, уколико је поднета документација потпуна и уколико је статут организације у складу са статутом ПСВ. Уколико је поднета непотпуна документација, доношење одлуке ће се одложити до комплетирања документације.